ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി അവസരം – National Health Mission (NHM) Recruitment 2023

ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി അവസരം – National Health Mission (NHM) Recruitment 2023

National Health Mission (NHM) Recruitment 2023: കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. National Health Mission (NHM), Kerala  ഇപ്പോള്‍ Mid Level Service Providers (Staff Nurses)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം Bsc, GNM യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Mid Level Service Providers (Staff Nurses) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 160 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള…

KSRTC യില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .. ഇപ്പോള്‍ തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം – KSRTC Recruitment 2023

KSRTC യില്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .. ഇപ്പോള്‍ തപാല്‍ വഴി അപേക്ഷിക്കാം – KSRTC Recruitment 2023

KSRTC Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC)  ഇപ്പോള്‍ Chartered Accountant, Cost Accountant and Asst. General Manager Accounts  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Chartered Accountant, Cost Accountant and Asst. General Manager Accounts തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി…

റെയില്‍വേയില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം – Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023

റെയില്‍വേയില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം – Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023

Eastern Railway Apprentice Recruitment 2023: ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേക്ക് കീഴില്‍  പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Railway Recruitment Cell, Eastern Railway (ER)  ഇപ്പോള്‍ Apprentices Training  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ , ITI യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് വിവിധ ട്രേഡ്‌കളില്‍ അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് മൊത്തം 3115 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ റെയില്‍വേ യൂണിറ്റുകളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ…

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി – Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023

പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കൊച്ചി , കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി – Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023

Kerala Airport Job AIASL Recruitment 2023: കേരളത്തില്‍ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. AI Airport Services Limited (AIASL)  ഇപ്പോള്‍ Junior Officer-Technical, Ramp Service Executive / Utility Agent Cum Ramp Driver, Handyman / Handywomen  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Officer-Technical, Ramp Service Executive / Utility Agent…

കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ സ്ഥിര ജോലി – Kochi Metro Rail Recruitment 2023

കൊച്ചി മെട്രോ റെയില്‍ ലിമിറ്റഡില്‍ സ്ഥിര ജോലി – Kochi Metro Rail Recruitment 2023

Kochi Metro Rail Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kochi Metro Rail Limited (KMRL)  ഇപ്പോള്‍ Junior Engineer, Station Controller and Train Operator  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Engineer, Station Controller and Train Operator തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 8 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍…

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Fire and Rescue Services  ഇപ്പോള്‍ Woman Fire & Rescue Officer (Trainee)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Woman Fire & Rescue Officer (Trainee) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ…

കേരള ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പില്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023

കേരള ഫോറെസ്റ്റ് വകുപ്പില്‍ റേഞ്ച് ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023

Kerala Forest Range Forest Officer Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍  വനം വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala Forest & Wildlife Department  ഇപ്പോള്‍ Range Forest Officer  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Range Forest Officer പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 3 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി അവസരം – Kerala High Court Watchman Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി അവസരം – Kerala High Court Watchman Recruitment 2023

Kerala High Court Watchman Recruitment 2023: മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ കേരള ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kerala High Court  ഇപ്പോള്‍ Watchman  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Watchman പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി…

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ആവാം – SSC Constable Executive Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ആവാം – SSC Constable Executive Recruitment 2023

SSC Constable Executive Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ പോലീസില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. സ്റ്റാഫ്‌ സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍  ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 7547 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു  കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം….

ഇലക്ട്രോണിക് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡില്‍ അവസരം – ECIL Apprentice Recruitment 2023

ഇലക്ട്രോണിക് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡില്‍ അവസരം – ECIL Apprentice Recruitment 2023

ECIL Apprentice Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Electronics Corporation of India Limited (ECIL)  ഇപ്പോള്‍ ITI Trade apprentices  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ , ITI  യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് ITI Trade apprentices പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 484 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. എക്സ്പീരിയന്‍സ് ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം…