40000 രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സ്ഥിര ജോലി – AAI Junior Executive Recruitment 2023

40000 രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സ്ഥിര ജോലി – AAI Junior Executive Recruitment 2023

AAI Junior Executive Recruitment 2023: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Airports Authority of India (AAI)  ഇപ്പോള്‍ Junior Executive  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Executive പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 496 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023…

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Fire and Rescue Services  ഇപ്പോള്‍ Woman Fire & Rescue Officer (Trainee)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Woman Fire & Rescue Officer (Trainee) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ…

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

Kudumbashree NRO Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kudumbashree – National Resource Organization (NRO)  ഇപ്പോള്‍ First Line Support Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് First Line Support Assistant തസ്തികകളിലായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം….

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം – IREL Recruitment 2023

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം – IREL Recruitment 2023

IREL Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. IREL (India) Limited ഇപ്പോള്‍ Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee (Civil / Mechanical / Electrical / Chemical), Trainee (Geologist/ Petrologist), Trainee Chemist തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee…

കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ ആവാം – Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023

കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ഓവര്‍സീയര്‍ ആവാം – Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023

Kerala Devaswom Overseer Grade Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്  ഇപ്പോള്‍ Overseer Grade III (Civil)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിപ്ലോമ, ITI യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Overseer Grade III (Civil)  പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 15 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി…

ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയില്‍ ജോലി നേടാം – Territorial Army Recruitment 2023

ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയില്‍ ജോലി നേടാം – Territorial Army Recruitment 2023

Territorial Army Recruitment 2023: പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Territorial Army  ഇപ്പോള്‍ Territorial Army Officers  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Territorial Army Officers പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 19 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍…

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയില്‍ തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അവസരം – RCFL Apprentice Recruitment 2023

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയില്‍ തുടക്കക്കാര്‍ക്ക് അവസരം – RCFL Apprentice Recruitment 2023

RCFL Apprentice Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL)  ഇപ്പോള്‍ Graduate Apprentice, Technician Apprentice, Trade Apprentice  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്Graduate Apprentice, Technician Apprentice, Trade Apprentice പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 408 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. എക്സ്പീരിയന്‍സ് ഇല്ലാതെ…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അസ്സം റൈഫിളില്‍ ജോലി – Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അസ്സം റൈഫിളില്‍ ജോലി – Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023

Assam Rifles Tradesman Recruitment 2023: പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍ അസ്സാം റൈഫിളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Assam Rifles  ഇപ്പോള്‍ Technical and Tradesman  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Technical and Tradesman പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 161 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ കേരളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ…

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

കളമശേരിയിലെ HMT കമ്പനിയില്‍ ജോലി അവസരം – HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023

HMT Machine Tools Ltd Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. HMT Machine Tools Ltd  ഇപ്പോള്‍ Executive, Junior Associate  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Executive, Junior Associate പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  കേരള സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്…

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു – Sakhi One Stop Centre Recruitment

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു – Sakhi One Stop Centre Recruitment

Sakhi One Stop Centre Recruitment ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഖി വൺ സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലെ വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക്   കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തസ്തികകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ – Sakhi One Stop Centre Recruitment ജോലിസമയം 24 മണിക്കൂർ – ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം – ഒന്ന്. ഹോണറേറിയം 32000 രൂപ. പ്രായപരിധി 25 –…