40000 രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സ്ഥിര ജോലി – AAI Junior Executive Recruitment 2023

40000 രൂപ ശമ്പളത്തില്‍ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സ്ഥിര ജോലി – AAI Junior Executive Recruitment 2023

AAI Junior Executive Recruitment 2023: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Airports Authority of India (AAI)  ഇപ്പോള്‍ Junior Executive  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Junior Executive പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 496 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ വിവിധ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023…

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് വുമണ്‍ ഫയര്‍ ഓഫീസര്‍ ആവാം – Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023

Kerala Woman Fire Officer Trainee Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Fire and Rescue Services  ഇപ്പോള്‍ Woman Fire & Rescue Officer (Trainee)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Woman Fire & Rescue Officer (Trainee) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ…

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാം – Kudumbashree NRO Recruitment 2023

Kudumbashree NRO Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Kudumbashree – National Resource Organization (NRO)  ഇപ്പോള്‍ First Line Support Assistant  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് First Line Support Assistant തസ്തികകളിലായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തപാല്‍ വഴി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം….

കേരളത്തില്‍ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തില്‍ ജോലി അവസരം | BPCL Kerala Recruitment 2023

കേരളത്തില്‍ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തില്‍ ജോലി അവസരം | BPCL Kerala Recruitment 2023

BPCL Kerala Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ BPCL ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Kochi Refinery  ഇപ്പോള്‍ Technician Apprentice  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവര്‍ക്കായി മൊത്തം 45 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023…

കേരള ഹൈകോടതി സിസ്റ്റം ഓഫീസര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേരള ഹൈകോടതി സിസ്റ്റം ഓഫീസര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേരള ഹൈകോടതി സിസ്റ്റം ഓഫീസര്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 |: കേരളത്തില്‍ ഹൈകോടതിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. കേരള ഹൈകോടതി ഇപ്പോള്‍ Manager (IT), System Engineer, Senior Software Developer, Senior System Officer തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി ഉള്ളവര്‍ക്ക് Manager (IT), System Engineer, Senior Software Developer, Senior System Officer തസ്തികകളില്‍ മൊത്തം 19 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍…

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം | IREL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം | IREL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

IREL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. IREL (India) Limited ഇപ്പോള്‍ Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee (Civil / Mechanical / Electrical / Chemical), Trainee (Geologist/ Petrologist), Trainee Chemist തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee…

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നീലിറ്റില്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ ജോലി അവസരം | NIELIT Recruitment 2023

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് നീലിറ്റില്‍ ഹെല്‍പ്പര്‍ ജോലി അവസരം | NIELIT Recruitment 2023

NIELIT Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)  ഇപ്പോള്‍ Draftsman ‘C’, Lab Assistant ‘B’, Lab Assistant ‘A’, Tradesman ‘B’, Helper ‘B’  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Draftsman ‘C’, Lab Assistant ‘B’, Lab Assistant ‘A’, Tradesman ‘B’,…

കേരള PSC 2024 ജനുവരി മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | Kerala PSC Exam Calendar January 2024 Out

കേരള PSC 2024 ജനുവരി മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു | Kerala PSC Exam Calendar January 2024 Out

Kerala PSC Exam Calendar January 2024: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 2024 ജനുവരി മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ @www.keralapsc.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച് 76 പരീക്ഷകള്‍ ആണ് 2024 ജനുവരി മാസത്തില്‍ Kerala PSC പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനപെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷകള്‍ ജനുവരി പരീക്ഷാ കലണ്ടറില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ച പരീക്ഷകള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് താഴെ കൊടുത്ത പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ നോക്കുക 2024 ജനുവരി മാസത്തെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതണം…

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി| Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023

പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി| Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023

Kerala Civil Excise Officer Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ എക്സൈസ് വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Excise Department  ഇപ്പോള്‍ Civil Excise Officer (Trainee) (Male)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Civil Excise Officer (Trainee) (Male) തസ്തികകളിലായി ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ നല്ല ശമ്പളത്തില്‍  ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ…

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം – IREL Recruitment 2023

കേരളത്തില്‍ ചവറയിലെ IREL കമ്പനിയില്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് അവസരം – IREL Recruitment 2023

IREL Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പനിയിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. IREL (India) Limited ഇപ്പോള്‍ Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee (Civil / Mechanical / Electrical / Chemical), Trainee (Geologist/ Petrologist), Trainee Chemist തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് Graduate Trainee (Finance), Graduate Trainee (HR), Diploma Trainee…