FACT Kerala Recruitment 2023

FACT Kerala Recruitment 2023 | കേരളത്തില്‍ FACT കമ്പനിയില്‍ തുടക്കാര്‍ക്ക് അവസരം

FACT Kerala Recruitment 2023: കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) ഇപ്പോള്‍ Apprentices തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌, ITI യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് Apprentices തസ്തികകളിലായി വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തില്‍ തുടക്കാര്‍ക്ക് FACT ല്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 ജൂലൈ 5 മുതല്‍ 2023 ജൂലൈ 25 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Important Dates

Online Application Commencement from5th July 2023
Last date to Submit Online Application25th July 2023

Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) Latest Job Notification Details

കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ട യോഗ്യത,ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,വയസ്സ്, അപേക്ഷാ ഫീസ്‌ എന്നിവ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

FACT Kerala Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization NameFertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT)
Job TypeCentral Govt
Recruitment TypeApprentices Training
Advt NoN/A
Post NameApprentices
Total VacancyVarious
Job LocationAll Over India
SalaryRs.7,000/-
Apply ModeOnline
Application Start5th July 2023
Last date for submission of application25th July 2023
Official websitehttp://fact.co.in/

FACT Kerala Recruitment 2023 Latest Vacancy Details

Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ഒഴിവുകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത് , Reservation ഉണ്ടോ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിക്കുക

Sl.No.Name of Trade
1FITTER
2MACHINIST
3ELECTRICIAN
4PLUMBER
5MECHANIC MOTOR VEHICLE
6CARPENTER
7MECHANIC (DIESEL)
8INSTRUMENT MECHANIC
9WELDER (GAS & ELECTRIC)
10PAINTER
11COPA / FRONT OFFICE ASSISTANT

 

FACT Kerala Recruitment 2023 Age Limit Details

 

Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) ല്‍ വന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായ പരിധി താഴെ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നിയമാനുസൃതമായ ഇളവുകള്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്. SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഇളവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്‍ ‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക PDF Notification പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

Age not more than 23 years as on 01-07-2023
For General candidates with date of birth on or after 02.07.2000
For OBC candidates with date of birth on or after 02.07.1997
For SC/ST candidates with date of birth on or after 02.07.1995

FACT Kerala Recruitment 2023 Educational Qualification Details

Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) ന്‍റെ പുതിയ Notification അനുസരിച്ച് Apprentices തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത. ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറഞ്ഞ അതേ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഈ ജോലിക്ക്തു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത താഴെ കൊടുക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക

National Trade Certificate in Fitter, Machinist, Electrician, Plumber, Mechanic Motor Vehicle, Carpenter, Mechanic (Diesel), Instrument Mechanic, Welder (Gas & Electric), Painter, COPA / Front Office Assistant.
Eligibility: 60% marks in the relevant ITI / ITC Trade (NCVT approved); 50% marks for SC/ST. Applicants domiciled in Kerala will be considered

Selection Process:

The merit list for selection will be prepared based on marks obtained in Qualifying Examination and SSLC/Equivalent Examination. 50% weightage will be given for marks obtained in qualifying exam and 50% marks of SSLC/Equivalent. In case of tie, marks of the immediately preceding qualifying examination will be considered. In the case of further ties, priority will be given for marks obtained in the order of Maths, Physics & Chemistry in 10th standard examination. In case of further tie seniority in age will be considered.

How To Apply For Latest FACT Kerala Recruitment 2023?

The candidates shall apply for apprenticeship through the online application link available in the website www.fact.co.in on or before 25 July 2023. Once the application is submitted online, it is necessary to take a printout of the application and send it, along with the attached format and scanned copies of the certificates uploaded on the website, to the “Deputy Manager (Training), FACT Training and Development Centre, Udyogamandal, PIN 683501″ These documents should reach the undersigned no later than 5:00 PM on 29 July 2023.

Follow the steps given below to Apply Online

Open the official website www.fact.co.in
Find the Apprentices Job Notification in the “Recruitment / Career / Advertising Menu” and click on it.
Download the official notification from the link provided at the end.
Read the Full Notification. carefully and check your eligibility criteria.
Visit the Online Official Online Application / Registration link below.
Fill in the required details correctly without any mistakes.
Upload all required documents in the format and size mentioned in the notification.
Finally, after verifying that the registered details are correct, then submit.
Next, if Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) requires an application fee, make the payment as per the notification mode. Otherwise, go to the next step.
Take a printout of it and keep it safe

Essential Instructions for Fill FACT Kerala Recruitment 2023 Online Application Form

The candidates must read the FACT Kerala Recruitment 2023 Notification Pdf given below, carefully before applying the Online application form for the relevant post.
The candidates must ensure their eligibility in respect of category, experience, age and essential qualification(s) etc. as mentioned against each post in the FACT Kerala Recruitment 2023 advertisement to avoid rejection at a later stage. The decision of the Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT) Selection Department in this regard shall be final
The candidates are advised to give their working mobile number and e-mail ID, used by them in the FACT Kerala Recruitment 2023 Online Application and ensure their working till the completion of the selection process to avoid inconvenience. There will be no other means of contacting them except their e-mail & Mobile numbers
For more details please check FACT Kerala Recruitment 2023 official notification below

Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here
For PVT JobsClick Here

 

 

 

 

Similar Posts