വീട്ടില്‍ ഇരുന്നു Data Entry വര്‍ക്ക് ചെയ്യാം C-DIT Home Data Entry Jobs 2023 | Kerala Govt Data Entry Jobs

വീട്ടില്‍ ഇരുന്നു Data Entry വര്‍ക്ക് ചെയ്യാം C-DIT Home Data Entry Jobs 2023 | Kerala Govt Data Entry Jobs

C-Dit Home Data Entry Jobs 2023 – About Centre for Development of Imaging Technology (C-DIT) Centre for Development of Imaging Technology(C-DIT) is a unique institution under Government of Kerala with diverse skill sets and achievements in the areas of Imaging Technology & ICT and their applications. Founded in December 1988 as an offshoot of Kerala…