അടുത്തുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ PO ആവാം | IBPS CRP PO Recruitment 2023

അടുത്തുള്ള പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ PO ആവാം | IBPS CRP PO Recruitment 2023

IBPS CRP PO Recruitment 2023: ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)  ഇപ്പോള്‍ Probationary Officers (PO)/ Management Trainees (MT)  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ബാങ്കുകളില്‍ Probationary Officers (PO)/ Management Trainees (MT) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 3049 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി  അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല…

BEL Clerk Recruitment 2023 | കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ BEL കമ്പനിയില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം

BEL Clerk Recruitment 2023 | കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ BEL കമ്പനിയില്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് ആവാം

BEL Clerk Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു കീഴില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC)  ഇപ്പോള്‍ Engineering Assistant(Trainee) – Mechanical, Technician “C‟ – Electronics Mechanic / Fitter, Clerk-cum Computer Operator “C‟  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Engineering Assistant(Trainee) – Mechanical, Technician “C‟ – Electronics Mechanic / Fitter,…